HAKKIMIZDA

Sivil toplum kuruluşu kavramı çeşitli kaynaklarda   “vatandaşların ortak bakış açıları, ortak çıkarları, ortak duyarlılıkları ve  ortak talepleri temelinde, gönüllü olarak bir araya gelerek, devletin hukuki, idari, üretici ve kültürel organlarının dışındaki alanda meydana getirdikleri dernek vakıf, sivil girişim, platform, ilişki ağı gibi adlarla tanımlanan yapılar ve etkinlikler”  olarak tanımlanmaktadır.

STK’lar  temsil ettikleri kitlelerin, toplumsal yaşamın tüm yönlerine dair görüş, endişe ve taleplerinin devletin hukuki, idari birimlerine ve karar alma mekanizmalarına iletilmesine aracılık ederler. Dolayısıyla, faklı çıkarların dile getirilebilmesi ve katılımcılığın sağlanabilmesi açısından STK’ların varlığı ve   karar alma mekanizmalarına etkin katılımları  önemlidir.

Günümüzde, STK’larının karar alma mekanizmalarına katılım şekli ve oranı ülkelerin demokratik standartlarının en belirleyici göstergesi haline gelmiştir. Bu nedenle STK’lar ülkelerde demokrasi kültürünün gelişmesi, yaygınlaşması  ve yerleşmesi açısından vazgeçilmezdir.

Üyelik süreci içinde olduğumuz Avrupa Birliği de toplumların birbirine entegrasyonunu sürecinde güçlü, yaygın ve etkili bir sivil toplumu vazgeçilemez olarak görmektedir.   AB’nin tarihsel gelişimi içinde, Topluluk politikalarında ve faaliyetlerinde, çok çeşitli toplumsal çıkarların temsil edilmesinin en etkili yolu olarak sivil toplumun güçlendirilmesi görülmüştür. Ülkemizde de hem AB’ne üyelik sürecinde hem de katılımcı demokrasi anlayışının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için güçlü ve etkili bir sivil toplumun varlığı önem taşımaktadır.

MİSYON

Mağdur Ailelere Yardım Derneği; demokratik, çağdaş, evrensel etik değerleri benimseyerek, insan onuru, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde başta engeli bireyler, hükümlü kadınlar ve eski hükümlü kadınlar olmak üzere özel sosyal politika gerektiren dezavantajlı bireylerin ve onların dezavantajlı durumundan mağdur olan aile bireylerinin sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi yoluyla güçlü bir toplum oluşturulmasına katkı sağlamayı misyon edinmiştir.

VİZYON

Mağdur Ailelere Yardım Derneği’nin vizyonu ; başta engeli bireyler, hükümlü kadınlar ve eski hükümlü kadınlar olmak üzere özel sosyal politika gerektiren dezavantajlı bireylerin ve onların dezavantajlı durumundan mağdur olan aile bireylerinin hayat boyu öğrenmelerine, sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarına, kamu hizmetlerine erişimlerine, yoksulluklarının önlenmesine, sosyal ve ekonomik refahlarının artırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapan bir dernek haline gelmektir.

TEMEL DEĞERLER VE İLKELER

  • Katılımcılık ve demokratiklik

  • İnsan onuruna, insan hak ve özgürlüklerine saygı

  • Çağdaş, evrensel etik değerlere bağlılık

  • İnsan odaklılık

  • Evrensellik

  • Eşitlik

YÖNETİM İLKELERİ

  • Şeffaflık

  • Hesap verebilirlik

  • Katılımcılık

  • Sosyal Girişimcilik